Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης

Σύντομο ιστορικό

Ξεκίνησε το 1994 ως λογαριασμός αλληλοβοήθειας μελών της Διε­θνούς Ένωσης Αστυνομικών (γνωστός στους παλαιότερους συναδέρ- φους ως Λ.Α.Μ.Δ.Ε.Α.) προκειμένου να παρέχει αλληλεγγύη στα μέλη της καταβάλλοντας οικονομική ενίσχυση στις οικογένειες τους σε περι­πτώσεις θανάτου ή μόνιμης ολικής αναπηρίας ή μακροχρόνιας νοσηλεί­ας, κατά τη διάρκεια της θητείας τους στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνο­μίας.

Αρχικά μέλη μπορούσαν να είναι μόνο τα εγγεγραμμένα μέλη της Δι­εθνούς Ένωσης Αστυνομικών (Ι.Ρ.Α.) που το επιθυμούσαν.

Το Δεκέμβριο του 2009 εντάσσεται στο καθεστώς των επαγγελματι­κών ταμείων, βάσει του Ν. 3029/2002, δίνοντας τη δυνατότητα στα μέ­λη του να επιλέξουν τη συνέχιση τη σχέσης με το Ταμείο στη νέα του μορφή μεταφέροντας την ατομικής τους μερίδα (Καταστατικό του Ταμεί­ου στο ΦΕΚ με Αρ. φύλλου 1903/Β/4-9-2009, τροποποίηση ΦΕΚ Αρ. φύλ­λου 786/Β/4-4-2013).

Επί της ουσίας από το Δεκέμβριο του 2009 λειτουργεί ως Ταμείο Ε­παγγελματικής Ασφάλισης, στο οποίο έχει δικαίωμα εγγραφής το εν ε- νεργεία προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και το πολιτικό προσωπι­κό που εργάζεται στο Αρχηγείο της, χωρίς την υποχρέωση να είναι εγ­γεγραμμένα μέλη της Δ.Ε.Α. Στην πορεία του μέχρι σήμερα, διευρύνεται δίνοντας τη δυνατότητα να ενταχθούν και πυροσβέστες, Λιμενικοί κα­θώς και το πολιτικό προσωπικό που εργάζεται στα Αρχηγεία Πυροσβε­στικού και λιμενικού Σώματος.

Στο Τ.Ε.Α.Α.Π.Λ. έχουν συσταθεί δύο κλάδοι

  • Κλάδος εφάπαξ ο οποίος αποδίδει στα μέλη κατά τη λύση της σχέσης του μέλους με το Ταμείο την Ατομική του Μερίδα.
  • Κλάδος Αλληλεγγύης ο οποίος χορηγεί στα μέλη ή τις οικογέ­νειες τους εφάπαξ βοήθημα σε περιπτώσεις:

Θανάτου (εφάπαξ παροχή 15.000 €).

Μόνιμης Ολικής Αναπηρίας (Μ.Ο.Α.) με ποσοστό άνω του 67% (εφάπαξ παροχή 10.000 €).

(τα μέλη έχουν δικαίωμα εφάπαξ παροχής λόγω αναπηρίας ή θανάτου αφού κλείσουν δύο [2] χρόνια ασφάλισης

Βοήθημα για νοσηλεία σε νοσοκομεία ή κλινικές μετά την από την 9η ημέρα (20 €).

(τα μέλη έχουν δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση νοσηλείας αφού κλείσουν ένα [1 ] χρόνο ασφάλισης)

(επίκειται η λειτουργία Κλάδου Σύνταξης)

Όλες οι παροχές tou Ταμείου στα μέλη tou, όπως επίσης και η εφάπαξ παροχή της Ατομικής Μερίδας, δεν Φορολογούνται.

Ύψος μηνιαίας εισφοράς

Η μηνιαία εισφορά που καταβάλουν τα μέλη κυμαίνεται από 30 έως 500 € και κρατείται από τη μισθοδοσία. Το μέ­λος μπορεί να τη μεταβάλει, με αίτηση του αυξάνοντας ή μειώνοντας την, μια φορά το χρόνο

Από τη μηνιαία εισφορά 4,5€ πιστώνονται στον κλάδο αλληλεγγύης, εκ των οποίων 6% χρηματοδοτεί τα Ίδια Κεφάλαια του Ταμείου και το 94% (αφού αφαιρεθεί το ποσό των 4,50 € για την αλληλεγγύη) πιστώ­νεται στον κλάδο εφάπαξ (1), στην Ατομική Μερίδα του μέλους και το 6% χρηματοδοτεί τα Ίδια Κεφάλαια του Ταμείου τα οποία χρησιμοποι­ούνται για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών.

(*) Το ποσοστό φοροαπαλλαγής των παραδειγμάτων που ακολουθούν είναι στην ελάχιστη κλίμακα (22% επί του ύψους της ετήσιας εισφοράς).

Ανάλυση μηνιαίας εισφοράς ύψους 30 €

Μηνιαία

εισφορά

Ατομική

Μερίδα

Κλάδος

Αλληλεγγύης

Λειτουργικά

έξοδα

Κάθε μήνα 30,00 € 23,97 € 4,23 € 1,80 €
Συνολικό έτους: 360,00 € 287,64 € 50,76 € 21,60 €

* Φοροαπαλλαγή τουλάχιστον 79,20 €

 

 

Ανάλυση μηνιαίας εισφοράς ύψους 50 €

Μηνιαία

εισφορά

Ατομική

Μερίδα

Κλάδος

Αλληλεγγύης

Λειτουργικά

έξοδα

Κάθε μήνα 50,00 € 42,77 € 4,23 € 3,00 €
Συνολικό έτους: 600,00 € 513,24 € 50,76 € 36,00 €

* Φοροαπαλλαγή τουλάχιστον 132,00 €

 

 

Ανάλυση μηνιαίας εισφοράς ύψους 100 €

Μηνιαία ει­σφορά Ατομική

Μερίδα

Κλάδος

Αλληλεγγύης

Λειτουργικά

έξοδα

Κάθε μήνα 100,00 € 89,77 € 4,23 € 6,00 €
Συνολικό έτους: 1.200,00 € 1.077,24 € 50,76 € 72,00 €

* Φοροαπαλλαγή τουλάχιστον 264,00 €

 

 

* Κλίμακες απαλλαγής ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος

(Ν. 4172 – ΦΕΚ167Α – Άρθρο 14 § 1ε):

  • Εισόδημα μέχρι 20.000 € – 22% Εισόδημα 20.001 – 30.000 € – 29%
  • Εισόδημα 30.001 – 40.000 € – 37% Εισόδημα άνω των 40.001 € – 42%

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Διοικητικό Συμβούλιο (7μελές)

Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων επικράτειας Ελεγκτική Επιτροπή

Εξωτερικού συνεργάτες

Λογιστής                    •   Θεματοφύλακας

Ορκωτοί Ελεγκτές            • Διαχειριστές επενδύσεων

Εσωτερικός Ελεγκτής          •   Διαχειριστής Κινδύνου

Αναλογιστής                 •   Νομικός Σύμβουλος

Επενδυτική Επιτροπή (3μελή)

ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Το Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.Π.Λ. εποπτεύεται και υπόκειται σε αυστηρούς ελέγ­χους σε ότι αφορά τη λειτουργία του, τα όργανα και τους συνεργάτες του

Την επιτροπή κεφαλαιαγοράς

Τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:

Την Εθνική Αναλογιστική Αρχή

Τη Δ/νση Επαγγελματικής Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗΣ

(Ανάληψη της ατομικής μερίδας)

  • Ηλικία 50 ετών έχοντας χρόνο ασφάλισης στο Ταμείο 10 έτη
  • Ηλικία 55 ετών έχοντας χρόνο ασφάλισης στο Ταμείο 5 έτη
  • Ανεξαρτήτως ηλικίας έχοντας χρόνο ασφάλισης στο Ταμείο 20 έτη
  • Επίσης Ανεξαρτήτως ηλικίας σε περίπτωση αποστρατείας, έχοντας χρόνο παραμονής στο Ταμείο τουλάχιστον ένα (1) έτος

Τα πρώην μέλη του ΛΑΜΔΕΑ, τα οποία έχουν εγγραφεί στο Τ.ΕΛ.Α.ΠΛ. καί μετέφε­ραν την Ατομικής τους Μερίδα, δικαιούνται Εφάπαξ παροχή μετά από ένα (1) έτος, με την προϋπόθεση ότι έχουν συμπληρώσει το πεντηκοστό έτος (50 ετών)

Κάθε γρόνο γορηγειται στα μέλη του Ταμείου

Βεβαίωση ετήσιων εισφορών για φορολογική χρήση Ενημερωτικό δελτίο στο οποίο αναφέρονται:

> Αναλυτικά οι εισφορές που καταβλήθηκαν

> Το ποσό που πιστώθηκε στην Ατομική Μερίδα του μέλους

> Το ποσό που κρατήθηκε για τον κλάδο αλληλεγγύης

> Το ποσό που διατέθηκε από τις εισφορές του μέλους για τα λει­τουργικά έξοδα του Ταμείου

> Η απόδοση των επενδύσεων του έτους και το ποσό που αναλογεί στο μέλος ανάλογα με το ύψος της Α.Μ.

> Συγκεντρωτική εικόνα της Α.Μ. την 31/12 του έτους

> Ποσό που κατέβαλε το Ταμείο ως εφάπαξ βοήθημα σε μέλη του ή τις οικογένειες τους για θάνατο, Μ.Ο.Α. ή νοσήλεια.

Τρέχουσα επενδυτική εικόνα

Το καλοκαίρι του 2016 το Δ.Σ. σε συνεργασία με την επενδυτική επι­τροπή και μετά από παρότρυνση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, προ- κειμένου να αξιοποιήσει με σύνεση και προσοχή τα χρήματα που απο­ταμιεύονται από τις μηνιαίες εισφορές των μελών προχώρησε στη δημι­ουργία Μικτού Αμοιβαίου Κεφαλαίου από 1/7/2016 με την επωνυμία «ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ», μέσω του οποί­ου γίνεται προσπάθεια να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή απόδοση του αποθεματικού σε συνδυασμό με τον μικρότερο δυνατόν κίνδυνο, λαμ- βάνοντας πάντα υπόψη την ιδιαίτερα δύσκολη οικονομικά περίοδο.

Τη διαχείριση του Αμοιβαίου ανέλαβε μια από τις κορυφαίες εταιρίες του χώρου η Alpha Trust με πιστοποιημένη επενδυτική ομάδα που α­ποτελείται από έμπειρα στελέχη. Αλληλεγγύη

Όλα τα έτη λειτουργίας του Ταμείου υπάρχουν μόνο θετικές αποδόσεις ως συνέπεια της χρηστής και συντηρητικής διαχείρι­σης επενδύσεων που ασκείται.

Σήμερα το Ταμείο αριθμεί περίπου 4.300 μέλη και διαθέτει αποθε- ματικό, στον κλάδο Εφάπαξ περίπου 15.200.000 ευρώ.

Στοιγεία επικοινωνίας:

Ηλεκτρονική Δ/νση                 e-mail                                        Τηλέφωνο & FAX

http://www.teaapl.gr           info@teaapl.gr                                    Τηλέφωνο  210 5202638  ,  FAX  210 5248397

 

Σύνθεση Δ.Σ.

Θέση Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο Νομός
Πρόεδρος ΓΟΥΣΙΑΣ Θεόδωρος 6947 827456 Άρτα
Αντιπρόεδρος ΤΣΑΓΑΝΟΣ Ιωάννης 6977 592078 Χαλκιδική
Γεν. Γραμματέας ΑΡΖΙΜΑΝΟΓΛΟΥ Μιχαήλ 6937 279920 Αττική
Οργαν. Γραμματέας ΛΙΤΣΙΟΣ Απόστολος 6948 531700 Κοζάνη
Διαχειριστής ΣΥΡΣΥΡΗΣ Φώτιος 6972 713235 Ημαθία .
Μέλος ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Παναγιώτης 6936 151519 Θεσπρωτία
Μέλος ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος 6947 308863 Κέρκυρα

 

    Αντιπρόσωπος Ν. Λασιθίου : ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6977788173

 

 

 

 

 

Κώστας ΦραγκάκηςΤαμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης